Nejčastější důvody poškození snímačů / prevence

Nejčastější důvody poškození snímačů / prevence

 

Poškození snímače tlaku je obvykle způsobeno jejich instalací do nesprávně vyčištěného otvoru. Při instalaci snímače do příliš malé nebo excentricky zúženého otvoru vlivem zbytků nevyčištěného polymeru může být membrána snímače poškozena a v důsledku toho nebude snímač pracovat správně nebo bude trvale poškozen.


David Azevedo, Global Technical Support Manager 

07.16.2018

 

Snímač tlaku taveniny se musí instalovat správně:

Poškození snímače tlaku je obvykle způsobeno jejich instalací do nesprávně vyčištěného otvoru. Při instalaci snímače do příliš malé nebo excentricky zúženého otvoru vlivem zbytků nevyčištěného polymeru může být membrána snímače poškozena a v důsledku toho nebude snímač pracovat správně nebo bude trvale poškozen.
Soupravy a sady, které jsou k dispozici pro údržbu nebo opravu montážního otvoru, pomohou zajistit, aby otvory měly požadované rozměry. Pro utváření dostatečného utěsnění je nezbytný montážní moment 100 až 200 palců (pro ½-20 UNF). Pokud se použije silnější montážní moment způsobí zablokování a zatuhnutí snímače. Aby se předešlo problémům se zatuhnutím snímače ve stroji, měla by být před instalací použita vysokoteplotní pasta na oba závity a dodržen montážní moment. Tlakové snímače, které se dotahují ručně a dojde k překročení monzážního momentu přes 500 palců bude obtížné odstranit i za předpokladu, že byla použita vysokoteplotní pasta. 

Ujistěte se, aby montážní otvor byl zcela v pořádku:

Abraze způsobená instalací tlakového snímače do nevyčištěného nebo otvoru s odlišným stoupáním poškodí závit tlakového snímače. Tyto poškození závitu způsobují problémy s těsností a výsledkem jsou lekáže a nesprávná funkce snímače a jeho teoretická nebezpečnost při dosažení vysokého tlaku. Znalost přesného typu závitu jsou nezbytné pro předcházení poškození. Montážní závity jsou standardně v provedení 1/2-20 UNF 2B. Ideálním způsobem ověření a vyčištění montážního závitu před instalací snímače je čistící nebo závitníková sada Dynisco.

Montážní otvory musí být čisté:

Je důležité, aby montážní otvory pro snímače byly udržovány čisté a bez nánosů plastů. Před čištěním extrudéru by se všechny snímače měly vyjmout z válce, aby nedošlo k jejich poškození při údržbě stroje. Při demontáži snímačů, se může plast dostat do montážních otvorů a tam zatuhnout. Pokud před opětovnou instalací snímačů nebudou montážní otvory správně vyčištěny, dojde rozsáhlému poškození tlakového snímače vlivem zatuhlého polymeru uvnitř montážních otvorů. K odstranění zatuhlého plastu lze použít sadu nástrojů pro čištění a údržbu. Je třeba poznamenat, že při časté a opakované aplikaci a nesprávným zacházením může způsobit „vychození“ montážního otvoru a vést k poškození snímače vlivem přesahu do komory. Pokud je tento jev patrný je potřeba použít měděné podložky, které tento problem vyřeší. 

Správné umístění tlakových snímačů:

Tlakové snímače bývají nejčastěji umístěny v komoře, před filtračním systémem, před a za zubovým (dávkovacím) čerpadlem nebo v oblasti vytlačovací hlavy. Pokud je snímač umístěn příliš daleko proti proudu taveniny, mohou se neroztavené plastový granulát otírat o špičku membrány snímače, což může vést k zbytečnému poškozování snímače. Není-li snímač správně umístěn v montážním otvoru, vytvoří se mezi membránou snímače a stěnou komory špunt, jenž zkresluje naměřené hodnoty vlivem zatuhnutí polymeru mimo polymerní proud. V průběhu času tento polymer degraduje na uhlík, což znemožňuje přenos tlaku a tím "oslepuje" snímač tlaku. Na druhou stranu, pokud převodník zasahuje příliš hluboko do komory, hrozí riziko useknutí nebo poškození membrány tlakového snímače v důsledku otáčení šneku. 

Buďte opatrní při čištění tlakových snímačů:

Všechny tlakové snímače by měly být zdemontovány před čištěním komory extruderu. Obzvláště pokud se na čištění používají kartáče, compaudové směsi nebo jiné mechanické elementy. Cokoliv z těchto přípravků dokáže poškodit tenkou vrstvu snímací membrány tlakového snímače. Snímače by se vždy měly zdemontovat pouze v době, kdy je stroj natemperovaný na zpracovatelskou teplotu. Po demontáži snímače by se špička snímače měla otřít bavlněnou neabrasivní textílii. Otvory pro snímače tlaku taveniny by v tomto okamžiku měly být také důkladně vyčistěny pomocí čistící sady. 

Vyhněte se studeným startům:

Tlakový snímač i vytlačovací stroj mohou být poškozeny, pokud stroj není uveden do provozní teploty před tím, než dojde k spuštění otáček. Musí být zajištěna dostatečná „doba nahřátí“, aby plast přešel z pevného skupenství do roztaveného stavu. Kromě toho je třeba poznamenat, že pokud je snímač demontován ve studeném stavu vytlačovacího stroje, může materiál přilnout k membráně tlakového snímače, což způsobí odtržení membrány ze snímače. Před vyjmutím snímače se ujistěte, že je špička snímače dostatečně teplá, aby se veškerý přítomný polymer nacházel v roztaveném stavu.

Nepřekračujte maximální tlakový rozsah snímače:

I když jsou snímače navrženy tak, aby odolaly 1,5 násobnému přetlaku, vyvarujte se použití snímače mimo tlakový rozsah. Ujistěte se, že používáte správný model navržený pro váš provozní tlakový rozsah. Dobrým pravidlem je použití snímačů, které jsou konstruovány tak, aby vydržely dvojnásobek jmenovitého tlaku ve vašem procesu. Potom bude muset extrudér pracovat při extrémně vysokém (a nebezpečném) tlaku, aby snímač mohl selhal.

Ukázky poškození a jejich řešení:


Poškození membrány ostrou hranou nebo předmětem

Příčiny:

Poškození kontaktem s ostrou hranou (šroubovák nebo nůž)
Poškození pádem snímače
Kontakt s degradovaným polymerem v montážním otvoru
 

Řešení:

Používejte ochranné víčko (přeprava, skladování)
Zkontrolujte montážní otvor čistící sadou, aby jste předešli poškozením vlivem úlomku kovu nebo zatuhlého polymeru

Zbroušená membrána

Příčiny:

Kontakt s abrazivním materiálem
Čištění kovovým kartáčem nebo jiním abrazivním prostředkem
 

Řešení:

Povlak Dymax pro abrazivní aplikace
Membránu očistěte bavlněnou textíli ještě za tepla
Nikdy nepoužívejte kovový kartáč nebo jiné abrazivní metody čistění


Protržená membrána

Příčiny:

Demontáž, když byl materiál ve studeném nebo kaleném stavu - smrštění lepivých materiálů
Nevhodné umístění snímače (únava materiálu)
 

Řešení:

Odstraňte za horka, aby nedošlo k přilnutí
Membrána s dvojitou pevností (T80) nebo membrána potažená vrstvou TiN
Přemístěte senzor


Chybějící membrána

Příčiny:

Odstranění snímače v chladném stavu (zatuhly polymer)
Smršťování adhezivních polymerních materiálů
Provoz s nízkou teplotou (přilepená membrána)

Řešení:

Provádějte demontáž v horkém stavu, aby nedošlo k přilnutí
Použijte odolnější membránu s dvojitou pevností (T80) nebo membrána potažená TiN


nofbZvlněná membrána; okraj je stlačen na špičce senzoru

Příčiny:

Vysoké smykové napětí
Boční pád při instalaci (zkřížený závit)
Nekoncentrický montážní otvor

Řešení:

Zkontrolujte umístění instalace
Použijte odolnější membránu s dvojitou pevností (T80) nebo membrána potažená TiN
Zkontrolujte montážní otvor s čistící sadou (zbytky polymeru nebo kovových částí)
Použijte originál sadu Dynisco na opravu a údržbu závitů.


Povrch těsnění je poškozen

Příčiny:

Poškozený montážní otvor nebo závit snímačeŘešení:

Zkontrolujte montážní otvor s čistící sadou (zbytky polymeru nebo kovových částí)
Zkontrolujte montážni závity pomocí kontrolní měrky v čistící sadě a následně vyčistěte otvor pomocí zavitové sady 


Ohnutá konstrukce snímače

Příčiny:

Vnější mechanický vliv na konstrukci snímačeŘešení:

Délka pevné tyče může být pro danou instalaci příliš dlouhy - zvolte kratší délku, aby odpovídal hloubce
Překročený utahovací (montážní) moment


Zlomení snímače

Příčiny:

Mechanický efekt
Zatuhnutí snímače v montážním otvoru vlivem nesprávné údržby


Řešení:

Použivejte vysokoteplotní pasty pro instalaci
Nepřekračujte montážní (utahovací) moment
Použijte povlakování Hasteloy, která tento jev dokáže minimalizovat


Poškození flexibilní kapiláry

Příčiny:

Poloměr ohybu je příliš malý
Poškození vlivem špatné instalace
Mechanické poškození, přesektntí nebo nadměrná zátěž v tahu

Řešení:

S exponovanou kapilárou zacházejte opatrně
Použijte delší flexibilní kapiláru nebo použijte verzi 435XL


Poškození závitu snímače

Příčiny:

Špatný montážní otvor
Násilná montáž nebo demontáž


Řešení:

Zkontrolujte montážní otvor s čistící sadou (zbytky polymeru nebo kovových částí)
Použijte originál sadu Dynisco na opravu a údržbu závitů.